Producenci
Regulamin
Regulamin zakupów

I. Informacje o przedsiębiorcy.

1.Sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-pasmanteria.com z siedzibą przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 3, 32-400 Myślenice 
Nip: 6812060478 Regon: 361926090.
2.W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu prosimy kontaktować się pod nr tel: +48509516251 (opłata wg. cennika właściwego operatora) lub za pośrednictwem e-mail: shop@epasmanteriacom.shoparena.pl

II. Definicje

DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, prócz dni ustawowo wolnych od pracy.
HASŁO – unikalny szereg znaków (cyfr lub znaków specjalnych, małych/wielkich liter bez polskich znaków z ogonkami) wybrany przez Klienta podczas Rejestracji z możliwością jego modyfikacji w ustawieniach Konta, służący do logowania się w Sklepie celem potwierdzenia tożsamości Klienta. Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.
KLIENT - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. 
KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO KLIENTA - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
SKLEP – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep internetowy www.e-pasmanteria.com z siedzibą przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 3, 32-400 Myślenice, Nip: 6812060478 Regon: 361926090. Sklep Internetowy  – oznacza stronę internetową, pod którą Sklep prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie 
PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio 
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
REGULAMIN - oznacza niniejszy regulamin. 
REJESTRACJA - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
TOWAR - oznacza produkt przedstawiony przez Sklep za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. 
TRWAŁY NOŚNIK - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 
UMOWA - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

III.Postanowienia ogólne.

1.Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. 
2.W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp  do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
3.Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.
4.Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
5.Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
6.Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
7.Treść niniejszego regulaminu dostępna jest nieodpłatnie pod adresem internetowym http://e-pasmanteria.com/pl/i/Regulamin/3.
8.Wszystkie Towary oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
9.Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. V.8.
10.Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia Towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość Towarów.
11.Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.


IV.Rejestracja konta.

1.Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień oraz uzyskania dodatkowych funkcji.
2.Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.
3.Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego  znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.
4.W formularzu rejestracyjnym Klient podaje adres poczty elektronicznej, hasło zabezpieczające składające się z co najmniej 6 znaków, Imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe oraz uwagi i adres dostawy jeżeli jest inny od danych adresowych, o których mowa na początku niniejszego zdania. 
5.Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Hasło winno być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby trzecie. 
6.W późniejszym czasie możliwa jest edycja danych.
7.W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
8.Każdy Klient rejestrując się w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane. Jednakże, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w Sklepie Internetowym. 
9.Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sklep, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

V.Realizacja zamówienia.

1.Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu poprzez dodanie Towaru do „koszyka”.
2.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego. 
3.Po wybraniu towaru do „Koszyka” Klient przechodzi do formularza zamówienia, a następnie loguje się do swojego konta zgodnie z procedurą opisaną w punkcie IV. 5. albo dokonuje złożenia zamówienia bez rejestracji/logowania się poprzez wypełnienie formularza, w którym podaje: Imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dane adresowe oraz opcjonalnie uwagi i adres dostawy, jeżeli jest inny aniżeli dane adresowe. 
4.W formularzu zamówienia Klient wskazuje adres dostawy oraz wybiera sposób płatności oraz dostawy, które opisane są w pkt. VI niniejszego regulaminu. 
5.Ponadto w przypadku gdy zamawiającym jest przedsiębiorca, istnieje możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury "nie VAT" .
6.Po wypełnieniu formularza Klient przechodzi do podsumowania, a następnie składa zamówienie poprzez kliknięcie „Zamawiam i płacę”
7.Przed złożeniem zamówienia Klient udziela zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), oraz zaznacza, iż zapoznał się i akceptuje regulamin Sklepu. 
8.Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się jako zawarcie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
9.Po zawarciu umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, poprzez przesłane ich na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez niego podczas rejestracji albo składania zamówienia adres.
10.Klient ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie. Po zakończeniu rozmowy z pracownikiem Sklepu, Klient winien złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej oraz w uwagach wpisać informację, iż ww. zamówienie zostało złożone telefonicznie albo przed wydaniem produktu Sklep na trwałym nośniku potwierdzi Klientowi treść proponowanej umowy. Natomiast Klient w odpowiedzi na przesłaną treść proponowanej umowy winien złożyć oświadczenie o zawarciu umowy, które musi zostać utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (np. mailowo).  Po wykonaniu czynności opisanych w zdaniach poprzedzających dochodzi do skutecznego zawarcia Umowy.
11.Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT), które wyrażone są w złotych polskich (PLN). 
12.Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
13.Sklep wystawia fakturę "nie VAT" albo paragon. 
14.Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:
a)błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia;
b)jeżeli we wskazanym czasie ( 7 dni roboczych) nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości;
15.Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest o ostatecznym koszcie zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.
16.Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

VI.Płatność i dostawa

1.Klient ma możliwość wyboru formy płatności:
a)Przelewem na rachunek bankowy: 
Nr konta: 82 1050 1445 1000 0090 4545 3918
b)Rozliczenie transakcji kartą kredytową albo e-przelewem poprzez serwis ecard.pl, który przeprowadzony jest przez eCard S.A. z siedzibą w Gdański pry ul. Arkońskiej 11, 
Gdańsk 80-387;
c)płatność gotówką
d)Za pobraniem.
2.Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 0 dni roboczych do 30 dni roboczych.
3.W razie opóźnienia Sklepu Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
4.W przypadku wyboru płatności w formie przelewu na rachunek bankowych albo za pośrednictwem serwisu ecard.pl, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia opłacenia należności oraz po przesłaniu Klientowi przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia
5.W przypadku wyboru płatności za pobraniem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia przesłania Klientowi przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
6.Sklep dostarcza przesyłki do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. 
7.Koszty dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zależny jest od wyboru sposobu dostawy i wynosi:
a)W przypadku wyboru płatności w formie przelewu na rachunek bankowych albo za pośrednictwem serwisu ecard.pl koszt dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. wynosi 10 zł (w zależności od wagi przesyłka będzie ulegała zmianie, cennik zamieszczony jest w zakładce: Czas i koszty dostawy).
b)W przypadku wyboru płatności za pobraniem koszt dostawy wynosi 17 zł (w zależności od wagi przesyłka będzie ulegała zmianie, cennik zamieszczony jest w zakładce: Czas i koszty dostawy).
8.W przypadku wysyłek międzynarodowych, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.
9.Sklep jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. 
10.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sklep skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

VII.Odstąpienie od umowy

1.Każdy towar zakupiony w naszym Sklepie można zwrócić (odstąpić od umowy) w ciągu 14 dni od daty odbioru bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.Sklep ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które otrzymał drogą elektroniczną.
3.Przedsiębiorcom co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
6.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a)świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c)w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d)w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e)w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f)w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g)w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h)w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
i)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j)dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k)zawartej w drodze aukcji publicznej;
l)świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m)dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym sklepie (należy koniecznie dołączyć dowód zakupu np. kopię/oryginał paragonu, faktury "nie VAT" lub potwierdzenia dokonania płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu), 
8.Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: "Pasmanteria u Oli" Aleksandra Książek ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 3, 32-400 Myślenice.
9.Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta.
10.Zwrot kwoty wynikającej z wartości Towarów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11.Zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.
12.Wzór formularza o odstąpieniu od umowy znajduje się pod LINK.

VIII.Rękojmia i gwarancja

1.Sklep zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2.Reklamowany Towar należy zwrócić na adres: "Pasmanteria u Oli" Aleksandra Surdel ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 3, 32-400 Myślenice.
3.Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.
4.Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
a)Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
b)Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
5.Klient (zarówno Konsument  jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.
6.Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
7.Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. 
8.W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
9.Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje  się, że reklamacja została uznana za zasadną.
10.Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się pod LINK.

IX.Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień poniżej.
2.Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sklepowi żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.
3.Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.

X.Zmiana Regulaminu

1.Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. 
2.W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a  każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie. 
3.W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
4.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia 
w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

XI.Postanowienia końcowe.

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego. Umowa pomiędzy Sklepem, a Klientem zawierana jest w języku polskim.
2.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3.Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami, Sklep ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta nie będącego konsumentem. 
4.Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
5.Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
6.Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
7.Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
8.W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl